ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Детската градина взе участие в ежегодният конкурс на МОСВ за 2022г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, с проект "Весели игри в слънчевите дни".
Проектът бе одобрен и получи финансиране на стойност 7498,80лв .
Със закупените съоръжения бе оформен летен кът за игри в сграда Детска ясла. Целия кът има за цел да повишава екологичната култура чрез изграждане на екологосъобразни модели на поведение и формиране на знания, умения и отношения на децата към природата и околната среда. Да се формира отношение към дворното място, ангажираност и отговорност на всеки към собственото здраве и към природата /екологична култура/. Да се осъзнае огромното влияние на човека върху природата и неговата роля за опазването й. Да доизгражди и облагороди  двора, където децата са сред естествена околна среда.