ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Мисия и визия

                „ДЕЦАТА ЗАСЛУЖАВАТ ПРАВОТО ДА МИСЛЯТ,ЧЕ МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ СВЕТА” Л.Лоури

МИСИЯ:

Изграждане фундамента в личностното развитие на децата, като бъдещи граждани на света, съхранили своята национална култура и родова идентичност ,личности с критическо мислене и творчески нагласи, хора с широки интереси, притежаващи знания, умения, компетенции, активно взаимодействащи с околните.

Въз основа на дългогодишен опит и традиции в областта на Предучилищното образование и осъзнаване на своите социални отговорности , ДГ ”ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ ” прилага иновативни педагогически технологии за създаване на устойчивост и висока стойност на взаимодействие с деца, родители и партньори.

Ориентирана към създаване на нови приноси и практики за своите възпитаници, като формира социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят.

 

 

ВИЗИЯ:

„Добрият учител не знае повече от тези , на които преподава. Той просто знае преди тях“ ………НАЙ-

СЪЩЕСТВЕНОТО

Да носим вдъхновение и иновация за всяко дете в ДГ.

Да създаваме стойности и отстояваме принципи, за да получим  -лоялността им в бъдеще.

Да оцветим детството, като осигурим възможност  заедно с нас, да изследват, да правят открития, да мечтаят, да се чувстват ценни и щастливи.

 

    Нашите ценности

Те ръководят нашите решения и действия. Те дават смисъл и съдържание .Те са това, което ни определя, като детска градина, на която ще се доверите.

Честност, безпристрастност, почтеност.

Лоялност, инициативност, отговорност.

Уважаване на човешкото достойнство, толерантност, съпричастност.

Високи професионални постижения, иновативност, ефективност, сътрудничество, адекватност и смелост при посрещане предизвикателствата на новото време.

Помним миналото, вървим уверено в настоящето, гледаме с вяра и амбиция към бъдещето!